บริการจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี

บริการการจัดทำบัญชีตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดโดยผู้ทำบัญชีที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งดูแลในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) ซึ่งอยู่ในการควบคุมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


บริการจัดทำและตรวจสอบงบไม่ดำเนินงาน (งบเปล่า) พิเศษ 5,900 บาท รับจำนวนจำกัด*

ครอบคลุมงานบริการ

 • จัดทำงบการเงิน(ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 • จัดทำเอกสารลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50)
 • จัดทำเอกสารประกอบการยื่น เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) , บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD) ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
 • การส่งจดหมายเชิญประชุม และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

หมายเหตุ

 • งบไม่ดำเนินงานหรืองบเปล่า คือ งบที่กิจการยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ หรือไม่ได้ดำเนินการใดๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อการรักษาสภาพธุรกิจ
 • สำหรับการให้บริการจัดทำงบไม่ดำเนินงานหรืองบเปล่านั้น สำนักงานฯ สามารถให้บริการต่อลูกค้าจำนวนจำกัด
 • สำนักงานฯ ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีงบเปล่าต่อท่าน โดยไม่คิดมูลค่าก่อนการตัดสินใจ

สนใจติดต่อด่วน Tel.088-586-6886 หรือ 02-509-5811 (ปุ๊ย)

 

บริการจัดทำบัญชี พิเศษเริ่มต้นเพียง 559 บาท ต่อเดือน*

ครอบคลุมงานบริการ

 • จัดทำเอกสารลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท
 • จัดทำ ภพ.30 ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD) ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

หมายเหตุ  สำหรับลูกค้าขนาดเล็กที่เอกสารไม่เกิน 10 รายการต่อเดือน รับโปรโมชั่นทันที  ค่าทำบัญชี 559 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ราคานี้ไม่รวมเรื่องการยื่นประกันสังคม และบริษัทจะนำส่งภาษีออนไลน์ (รายเดือน)เท่านั้น หากต้องไปยื่นที่สรรพากรพื้นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเดิม 

สนใจติดต่อด่วน Tel.088-586-6886 หรือ 02-509-5811 (ปุ๊ย)