Archive for 2016

 • ประกาศด่วน : มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) เลื่อนวันมีผลบังคับใช้จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็น 1 มกราคม 2561

  By ACSS CENTER on December 3, 2016
  0
  0
  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีมีมติให้เลื่อนวันมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2560 ไปเป็นสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม สำหรับบทที่มีความซับซ้อนซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้มีข้อผ่อนผันและยกเว้น ยังคงให้ถือปฏิบัติในปี2562 และ 2565 ตามลำดับ ดังตารางด้านล่างต่อไปนี้
 • กรมสรรพากรร่วมกับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต

  By ACSS CENTER on December 2, 2016
  0
  0
  กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการชำระภาษีผ่านช่องทาง mobile application – easyBills เป็นการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการบริการเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้เสียภาษีให้ได้รับความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีมากยิ่งขึ้น วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2559) นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงให้บริการการรับชาระภาษีกรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร กับนายปิยชาติ รัตน์ประสาทพร กรรมการบริหารบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องพระอุเทน 2 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแบบเชิงรุก สร้างบริการที่ดี และสะดวกรวดเร็ว โดยเพิ่มช่องทาง การชำระภาษีผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งได้พัฒนาระบบชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคารในประเทศไทยผ่าน mobile application – easyBills เป็นการเพิ่มจุดบริการรับชำระภาษีในการยื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีในการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยบัตรเครดิต เพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัย และเข้าถึงผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ดำเนินการร่วมมือกับหน่วยรับชำระเงินภาษีหลายหน่วยงาน ทั้งธนาคาร ไปรษณีย์ และห้างสรรพสินค้า รวมจำนวน 31 หน่วยงานแล้ว และครั้งนี้บริษัท […]