ประกาศด่วน : มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) เลื่อนวันมีผลบังคับใช้จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็น 1 มกราคม 2561

By ACSS CENTER on December 3, 2016 in ข่าวสาร
0
0
  • เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีมีมติให้เลื่อนวันมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2560 ไปเป็นสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม สำหรับบทที่มีความซับซ้อนซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้มีข้อผ่อนผันและยกเว้น ยังคงให้ถือปฏิบัติในปี2562 และ 2565 ตามลำดับ ดังตารางด้านล่างต่อไปนี้

SMEs

About the Author

ACSS CENTERView all posts by ACSS CENTER

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.