Archive for 2017

  • พาณิชย์ ปั้นผู้บริหารและทายาทธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก

    By ACSS CENTER on May 23, 2017
    0
    0
    พาณิชย์ ปั้นผู้บริหารและทายาทธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก พร้อมส่งต่อธุรกิจให้รุ่นลูกขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่ความต้องการของลูกค้า หวัง!! ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกของคนไทยอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน                 กระทรวงพาณิชย์ เตรียมปั้นผู้บริหารและทายาทธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก พร้อมส่งต่อธุรกิจให้รุ่นลูกขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่ความต้องการของลูกค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อผู้ประกอบการ” หรือ “Executive Retail Business Management Program (RMP)” ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวัง!! ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกของคนไทยอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน                 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ โดยที่ผ่านมา กรมฯ ได้ให้การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกระดับคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสู่เกณฑ์มาตรฐาน การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก รวมทั้ง การสร้างโอกาสทางการตลาด และจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ในภาคต่างๆ พบว่าร้านค้าส่งค้าปลีกส่วนใหญ่มักดำเนินธุรกิจในรูปแบบครอบครัว และมีปัญหาการส่งต่อธุรกิจให้แก่ทายาท รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจด้านการขยายธุรกิจในรูปแบบเครือข่ายสาขา”                  “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมกับสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและชมรมทายาทห้างค้าปลีก – ค้าส่งแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อผู้ประกอบการ” หรือ “Executive Retail Business Management Program (RMP)” […]