Author archive for ACSS CENTER

 • พาณิชย์ ปั้นผู้บริหารและทายาทธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก

  By ACSS CENTER on May 23, 2017
  0
  0
  พาณิชย์ ปั้นผู้บริหารและทายาทธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก พร้อมส่งต่อธุรกิจให้รุ่นลูกขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่ความต้องการของลูกค้า หวัง!! ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกของคนไทยอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน                 กระทรวงพาณิชย์ เตรียมปั้นผู้บริหารและทายาทธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก พร้อมส่งต่อธุรกิจให้รุ่นลูกขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่ความต้องการของลูกค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อผู้ประกอบการ” หรือ “Executive Retail Business Management Program (RMP)” ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวัง!! ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกของคนไทยอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน                 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ โดยที่ผ่านมา กรมฯ ได้ให้การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกระดับคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสู่เกณฑ์มาตรฐาน การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก รวมทั้ง การสร้างโอกาสทางการตลาด และจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ในภาคต่างๆ พบว่าร้านค้าส่งค้าปลีกส่วนใหญ่มักดำเนินธุรกิจในรูปแบบครอบครัว และมีปัญหาการส่งต่อธุรกิจให้แก่ทายาท รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจด้านการขยายธุรกิจในรูปแบบเครือข่ายสาขา”                  “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมกับสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและชมรมทายาทห้างค้าปลีก – ค้าส่งแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อผู้ประกอบการ” หรือ “Executive Retail Business Management Program (RMP)” […]
 • ประกาศด่วน : มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) เลื่อนวันมีผลบังคับใช้จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็น 1 มกราคม 2561

  By ACSS CENTER on December 3, 2016
  0
  0
  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีมีมติให้เลื่อนวันมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2560 ไปเป็นสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม สำหรับบทที่มีความซับซ้อนซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้มีข้อผ่อนผันและยกเว้น ยังคงให้ถือปฏิบัติในปี2562 และ 2565 ตามลำดับ ดังตารางด้านล่างต่อไปนี้
 • กรมสรรพากรร่วมกับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต

  By ACSS CENTER on December 2, 2016
  0
  0
  กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการชำระภาษีผ่านช่องทาง mobile application – easyBills เป็นการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการบริการเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้เสียภาษีให้ได้รับความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีมากยิ่งขึ้น วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2559) นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงให้บริการการรับชาระภาษีกรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร กับนายปิยชาติ รัตน์ประสาทพร กรรมการบริหารบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องพระอุเทน 2 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแบบเชิงรุก สร้างบริการที่ดี และสะดวกรวดเร็ว โดยเพิ่มช่องทาง การชำระภาษีผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งได้พัฒนาระบบชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคารในประเทศไทยผ่าน mobile application – easyBills เป็นการเพิ่มจุดบริการรับชำระภาษีในการยื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีในการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยบัตรเครดิต เพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัย และเข้าถึงผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ดำเนินการร่วมมือกับหน่วยรับชำระเงินภาษีหลายหน่วยงาน ทั้งธนาคาร ไปรษณีย์ และห้างสรรพสินค้า รวมจำนวน 31 หน่วยงานแล้ว และครั้งนี้บริษัท […]
 • กรมสรรพากรเปิดให้ยื่น ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ภาษาอังกฤษทาง Internet ได้แล้ว

  By ACSS CENTER on March 26, 2013
  0
  0
  กรมสรรพากรก้าวไปอีกขั้นเปิดให้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) ฉบับภาษาอังกฤษทาง Internet กรอกง่าย ใช้สะดวก รองรับแรงงานเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้กรมสรรพากรได้เปิดให้บริการ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษาอังกฤษผ่านทาง internet ที่ www.rd.go.th แล้ว ผู้เสียภาษีทั้งชาวไทยและต่างประเทศสามารถเลือกที่จะทารายการต่างๆ ได้เหมือนกับการยื่นแบบฯ ภาษาไทย เช่น การลงทะเบียน การกรอกแบบฯ การชาระภาษีผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการผ่อนชาระภาษี เป็นต้น โดยผู้ที่ ยื่นแบบฯ ทาง internet จะได้รับสิทธิพิเศษกว่าผู้ที่เลือกยื่นแบบฯ กระดาษ โดยสามารถยื่นแบบฯ ได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2556 นี้ บริการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการบริการที่กรมสรรพากรยินดีมอบให้ลูกค้าคนสาคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของกรมสรรพากรเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนอีกด้วย”