บริการจัดทำบัญชีและภาษี

banner1

บริการการจัดทำบัญชีตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดโดยผู้ทำบัญชีที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งดูแลในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) ซึ่งอยู่ในการควบคุมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการด้านอบรม

banner3

บริการตรวจสอบบัญชีตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีกำหนด พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงในส่วนต่างๆ ที่ตรวจพบให้แก่กิจการ โดยควบคุมงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการรับจดทะเบียนต่างๆ

banner4

บริการจัดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ กรรมการ วัตถุประสงค์ และการเพิ่มทุนของกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจดทะเบียนต่างๆเช่นการจดขอเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดทะเบียนย้ายเข้า-ออก (เปลี่ยนแปลงที่อยู่)

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการวางระบบบัญชี

banner4

บริการวางระบบบัญชีและจัดทำคู่มือทางเดินเอกสารเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของกิจการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องครบถ้วน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการปรึกษาด้านภาษี

banner4

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีนิติบุคคล ที่ถูกประเมินย้อนหลังจากกรมสรรพากรโดยผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการด้านภาษี เพื่อให้เสียภาษีน้อยลงจากยอดที่ถูกประเมิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการตรวจสอบภายใน

banner4

บริการตรวจสอบภายในระบบต่างๆของกิจการ เพื่อเป็นการตรวจทานระบบการทำงานและหาจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงแก่กิจการ เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกันให้ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้

รายละเอียดเพิ่มเติม