บริการวางระบบบัญชี

บริการวางระบบบัญชีและจัดทำคู่มือทางเดินเอกสารเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของกิจการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องครบถ้วน

  • บริการจัดทำระบบและคู่มือการปฏิบัติงาน
  • สอบทานการทำงานของระบบต่างๆตามคู่มือ