บริการตรวจสอบภายใน

บริการตรวจสอบภายในระบบต่างๆของกิจการ เพื่อเป็นการตรวจทานระบบการทำงานและหาจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงแก่กิจการ เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกันให้ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้

  • สอบทานระบบและนโยบายต่างๆเฉพาะเรื่องที่กำหนด
  • ตรวจนับสินค้าและสินทรัพย์ของกิจการ
  • จัดทำทะเบียนทรัพยสินของกิจการ