บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการจัดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ กรรมการ วัตถุประสงค์ และการเพิ่มทุนของกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจดทะเบียนต่างๆเช่นการจดขอเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดทะเบียนย้ายเข้า-ออก (เปลี่ยนแปลงที่อยู่)

***** เป็นค่าบริการที่ดีที่สุดในขณะนี้ โดยท่านสามารถเทียบเคียงราคา กับ web site อื่นๆ หรือโทรสอบถามได้ทันที  Tel.088-5866886 หรือ 02-5095811(ปุ๊ย)

ค่าบริการจดทะเบียน

บริษัทจำกัด

ลำดับ
รายละเอียด
ค่าบริการ
1 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด และจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายในวันเดียว + หนังสือรับรอง   (สำหรับทุน  1 ล้านบาท)  1,700
 2  แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ

  • กรรมการออกจากตำแหน่ง + หนังสือรับรอง 
  • กรรมการเข้าใหม่ + หนังสือรับรอง 
 1,800
 3  เปลี่ยนอำนาจกรรมการ + หนังสือรับรอง   1,800
 4  แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และหรือสำนักงานสาขา

  • ภายในจังหวัดเดียวกัน +หนังสือรับรอง
  • ข้ามจังหวัด +หนังสือรับรอง 
 1,800
 5  แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญของบริษัท หรือแก้ไขเพิ่มเติมดวงตราให้มีมากกว่า 1 ดวง  1,800
 6  แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ จดทะเบียนหนังสือบริคณห์ฯข้อ 1. และจดทะเบียนแก้ไขดวงตรา+หนังสือรับรอง  1,800
 7 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จดทะเบียนหนังสือบริคณห์ฯข้อ 3.+หนังสือรับรอง  1,800
 8  แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ1.ข้อ2.ข้อ.3 ที่ตั้งสำนักงานและดวงตรา    1,800
 9  แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ5. (แปลงมูลค่าหุ้น)  1,800
10  แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน , เพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.5  1,800
11  แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท   1,800
12  แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ   1,800
 13  จดทะเบียนเลิกบริษัท  ชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท 

 4,900

 14  จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี  1,800
 15 จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

 2,000

หมายเหตุ ราคานี้เป็นเพียงราคาที่ให้บริการซึ่งยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์