บริการด้านภาษี

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีนิติบุคคล ที่ถูกประเมินย้อนหลังจากกรมสรรพากรโดยผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการด้านภาษี เพื่อให้เสียภาษีน้อยลงจากยอดที่ถูกประเมิน

  • บริการปรึกษาการขอลดหย่อนภาษีต่างๆ
  • บริการปรึกษาปัญหาการถูกประเมินภาษีต่างๆ