เพื่อตอบรับธุรกิจ startup ผู้ที่พึ่งเริ่มประกอบกิจการหรือ กำลังจะเปิดกิจการใหม่ ทางสำนักงานฯ มีบริการให้ความรู้ด้านเอกสารทางบัญชีที่จำเป็นต้องมี ภาษีที่ต้องรู้ เพราะการที่เราเปิดกิจการใหม่ เรามีภาระ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ในการยื่นแบบ และจัดทำเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อป้องกัน ค่าเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้

1. หลักสูตรเอกสารทางบัญชี และภาษีเบื้องต้น อบรมไม่เกิน 2 ชม. คุยกับวิทยากรอย่างใกล้ชิด เน้นผู้เข้าอบรมไม่มาก ไม่เกิน 1-3 คนต่อคอร์ส ค่าอบรมคนละ 2,000 บาท (อบรมด้วยผู้สอบบัญชี CPA)

2. หลักสูตรอบรมการทำบัญชีขั้นต้น และการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชี (มีภาคปฏิบัติ) อบรม 6 ครั้ง ครั้งละ 6 ชม. เน้นผู้เข้าอบรมน้อย ไม่เกิน 4 คนต่อคอร์ส ค่าอบรมคนละ 8,000 บาท (อบรมด้วยผู้สอบบัญชี CPA และผู้ทำบัญชีที่ปฏิบัติงานจริง)

หมายเหตุ  หลักสูตรข้อที่ 1 หากท่านมาสมัครอบรมด้วยกัน ตั้งแต่คนที่ 2 ขึ้นไป ลดราคาลง 1,000 บาท ต่อคน